پروتوکولونه او هوکړلیکونه

پروتوکولونه او هوکړلیکونه..............................