پیام والی

2 years 10 months ago

مقام ولایت پکتیا به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.

محمد حلیم فدایی
123