قرارداد ترمیم واعمار دیواری احاطوی شفاخانه بنیاد بیات

ریاست صحت عامه ولایت پکتیا از تمام شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی ترمیم واعمار دیوار احاطوی شفاخانه بنیاد بیات اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از مدیریت خدمات ریاست صحت عامه ولایت پکتیا ویا از ویب سایت (www.npa.gov.a)بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی مؤرخ ۶/۶/۱۳۹۷به ریاست صحت عامه واقع شفاخانه ملکی اسبق به مدیریت خدمات ارائیه نمایند آفرهای ناوقت رسیده وانتر نتی پذیرفته نمی شود .

تضمین آفر به صورت حساب بانکی ویا مبلغ (۱۵۰۰۰۰) یکصدپنجاه هزار افغانی نقد بوده

جلسه آفرګشایی  تاریخ ، وقت ، ساعت وآدرس آفرګشایی بعداً اطلاع میګردد.