قراداد خریداری چوب ریاست معارف

ریاست معارف پکتیا درنظر دارد که برای مکاتب مدارس ودفاتری خویش به مقدار (۱۱۳) خروار چوب سوخت بلوط وارچه را ارطریق داوطلبی باز عقد قرارداد  نمایند .

آنعده شرکت های تجارتی واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا اسناد داوطلبی را بعد ازنشر اعلان الی (۱) یک روز قبل از مدیریت عمومی تدارکات ریاست معارف پکتیا بد ست بیاورند .

آفر ګشایی پروژه متذکره بتاریخ ۶/قوس ۱۳۹۷ درمقر مقام ولایت تدویر یافته آفر های دیر رسیده وانتر نتی پذیرفته نمیشود شرطنامه راملاحظه وتضمین اخذمیګردد