قرارداد خریداری (۴)چهار عراده موتر ریاست صحت عامه

ریاست صحت عامه ولایت پکتیا از تمام شرکت های تجارتی واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی (۴) چهارعراده موتر که نوعیت آن درآفر ذکر ګردیده  اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از مدیریت خدمات ریاست صحت عامه ولایت پکتیا ویا از ویب سایت (www.npa.gov.a)بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی مؤرخ ۱۷/۶/۱۳۹۷به ریاست صحت عامه واقع شفاخانه ملکی اسبق به مدیریت خدمات ارائیه نمایند آفرهای ناوقت رسیده وانتر نتی پذیرفته نمی شود

تضمین آفر به صورت حساب بانکی ویا مبلغ (۳۰۰۰۰۰) سه صد هزار افغانی  نقد بوده

جلسه آفرګشایی  تاریخ ، وقت ، ساعت وآدرس آفرګشایی بعداً اطلاع میګردد.