قرارداد مواد غذایی شفاخانه ۴۵ بستر ریاست صحت عامه

ریاست صحت عامه پکتیا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی مواد غذایی شفاخانه (۴۵) بستر اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از مدیریت خدمات ریاست صحت عامه پکتیا ویا از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (2:30) دوبجه وسی دقیقه بعد از ظهر  مورخ 1397/5/27 به ریاست صحت عامه واقع شفاخانه ملکی اسبق به مدیریت خدمات ارائیه نمایندآفرهای ناوقت رسیده وانتر نتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر به صورت حساب بانکی (100000)یک صد هزار افغانی نقد بوده جلسه آفرگشایی ، تاریخ ، وقت ، ساعت وآدرس آفرګشایی بعداً اطلاع میګردد.