قرارداد مواد غذایی شفاخانه (۴۵)بستر

ریاست صحت عامه ولایت پکتیا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی مواد غذایی شفاخانه (۴۵)بستراشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را از مدیریت خدمات ریاست صحت عامه ولایت پکتیا ویا از ویب سایت (www.npa.gov.af)بدست آورده آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت (۲:۳۰) دو بجه وسی دقیقه بعد ازظهر روز شنبه مؤرخ ۲۷/۵/۱۳۹۷به ریاست صحت عامه واقع شفاخانه ملکی اسبق به مدیریت خدمات ارائیه نمایند آفرهای ناوقت رسیده وانتر نتی پذیرفته نمی شود .

تضمین آفر به صورت حساب بانکی ویا مبلغ (۱۰۰۰۰۰) یکصد هزار افغانی نقد بوده

جلسه آفرګشایی  تاریخ ، وقت ، ساعت وآدرس آفرګشایی بعداً اطلاع میګردد.