قرارداد قرطاسیه باب ، مفروشات ، فرنیچر ، لوازم آشپزخانه ، سامانالات برقی ، وحفر (۲) دوحلقه چاه عمیق مقام ولایت پکتیا

مقام ولایت پکتیا و ولسوالی های مربوطه اینولا برای سال مالی (۱۳۹۷) قرارداد قرطاسیه باب ، مفروشات ، فرنیچر ، لوازم آشپزخانه ، سامانالات برقی ، وحفر (۲) دوحلقه چاه عمیق با ملحقات آن قرارداد داده میشود . اشخاصیکه جواز شرکت  تجارتی وساختمانی را داشته باشد درخواستی خویش را ازتاریخ ۸/۸/۱۳۹۷ به آمریت تهیه وخدمات مقام ولایت حاضر تضمین نقداً اخذمیګردد.