اعلان قرارداد انتقال گندم ریاست مبارزه باحوادث به (13) سیزده ولسوالی ولایت پکتیا

ریاست مبارزه باحوادث ولایت پکتیاجهت پاسخګویی عاجل وبه موقع درحالات اضطرار مواد امدادی (ګندم) رابه ولسوالی ذیل انتقال مینماید .

 1. ولسوالی احمدآبا
 2. ولسوالی سیدکرم
 3. ولسوالی میرزکه
 4. ولسوالی لجه منګل
 5. ولسوالی احمدخیل
 6. ولسوالی جاجی اریوب
 7. ولسوالی چکمنی
 8. ولسوالی دند پتان
 9. ولسوالی جانی خیل
 10. ولسوالی زرمت
 11. ولسوالی شواک
 12. ولسوالی ګرده څیړی
 13. ولسوالی وزی ځدران

شرکت های که خواهش عقد قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ الی تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ به ریاست مبارزه باحوادث ولایت پکتیاد واقع بلندمنزل بسپارند تضمین اخذمیګردد.