دمال مندوی قرارداد

دګردیز ښاروالی ریاست غواړی دمال مندوی قرارداد هغه چاته داجاری په قرارداد ورکړی چی دګردیز ښاروالی مربوطه ساحه ساحوکی دمال مندوی لپاره مناسب ځای ولری هغه اشخاص ، دولتی اداری او مؤسسات چی نوموړی قرارداد علاقه لري  دګردیز ښاروالی دخدماتو او تدارکاتو مدیریت ته دخپل غوښتن لیکونه داعلان دنشر څخه تر ۲۱ ورځو په رسمی وختونو کی وسپاری شرطنامه د تر لاسه کړی تضمین بانکی ایښودل کیږی