قرارداد ترمیم تعمیرات ریاست پوهنتون پکتیا

ریاست پوهنتون پکتیا قرارداد ترمیم تعمیرات خویش را درسال (۱۳۹۷) باشرکت ساختمانی واجدشرایط عقد قرارداد می نماید بناً شرکت های ساختمانی که خواهش قرارداد آن را داشته باشند درخواست های خویش را از نشر اعلان الی (۲۱) یوم کاری میتوانند درخواست های خویش  را به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات پوهنتون پکتیاد تسلیم شرطنامه راملاحظه وتضمین نقداً اخدمیګردد.