قرارداد اعمار تشناب های مسجد جامع ولسوالی زرمت

ریاست حج اوقاف ولایت پکتیا درنظر دارد که اعمار تشناب های مسجد جامعت ولسوالی زرمت رابه قرارداد بدهد آنعده شرکت های ساختمانی که خواهش قرارداد آن را داشته باشد الی (۱۰) یوم درخواست های خویش را به این ریاست تسلیم نمایند شرطنامه راملاحظه تضمین طبق شرطنامه اخذمیګردد