قراردادترمیم وآهن پوش مکاتب ریاست معارف

ریاست معارف پکتیا ازبودجه خویش پنج باب مکاتب خویش را که اسمای آن قرارذیل است ترمیم وآهن پوش به اساس داوطلبی باز وقانون تدارکات ملی قرارداد می نمایند.

ترمیم ورنګمالی لیسه  نسوان سمین اکبری ولسوالی چکمنی

آهن پوش تعمیر مکتب خواجه حسن  مرکز ګردیز

سنګ کاری احاطه مالی خیل احمد آبا

حفرچاه آب آشامیدنی برای مکتب قلعه حلیم

آهن پوش تعمیر مکتب خند خیل ولسوالی سید کرم

ازشرکت ها ی ساختمانی واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا اسناد داوطلبی خویش را الی یک روز قبل از آفرګشایی از مدیریت تهیه وتدارکات ریاست معارف پکتیا بدست آورند . آفرګشایی پروژه مذکور به تاریخ اول عقرب سال ۱۳۹۷ ساعت (۲:۰۰) بجه بعد از ظهر درمقر مقام ولایت تدویر یافته آفرهای دیر رسیده وانتر نتی پذیرفته نمیشود

شرطنامه راملاحظه نموده تضمین اخذمیګردد