قرارداد خشت کاری احاطه ریاست دارالمعلیمن پکتیا

ریاست معارف ولایت پکتیا درنظردارد که خشت کاری احاطه دارالمعلیمن پکتیا را از طریق داوطلبی باز عقد قرارداد می نمایم از آنعده شرکت های ساختمانی واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا اسناد داوطلبی بعد  از نشر اعلان الی یک روز قبل از آفر ګشایی از مدیریت عمومی تهیه وتدارکات ریاست معارف بدست بیاورند آفر ګشایی پروژه متذکرهن به تاریخ ۱۶ میزان سال ۱۳۹۸ ساعت ۲:۰۰ دو بجه بعد از ظهر در مقر مقام ولایت تدویر یافته آفرهای دیر رسیده وانتر نتی پذیرفته نمی شود .

شرطنامه را ملاحظه نموده تضمین اخذمیګردد.