قرار داد ترمیم اداری ومساجد ولسوالی زرمت،جانی خیل،پټان و ولسوالی وزی ځدران

 

ریاست ارشاد حج اوقاف درنظر دارد تا ترمیم وسائیر ضروریات مسجد ولسوالی زرمت ، ترمیم تعمیر اداری ، ترمیم مسجد ولسوالی جانی خیل ، ترمیم مسجد ولسوالی پټان وضروریات مسجد ولسوالی وزی ځدران رابه قرارداد بدهد بناً آنعده شرکت های ساختمانی که خواهش قرارداد را داشته باشد از نشر اعلان الی یازده یوم درخواست های خویش را به این ریاست بسپارند